ખંત, ખુમારી અને ખાનદાની જેના હૈયે વસે પણ છે અને શ્વસે પણ છે તે એટલે ગુજરાત

GujaratDay, GujaratFoundationDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GujaratDay, GujaratFoundationDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખંત, ખુમારી અને ખાનદાની જેના હૈયે વસે પણ છે અને શ્વસે પણ છે તે એટલે ગુજરાત

#GujaratDay #GujaratFoundationDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખંત, ખુમારી અને ખાનદાની જેના હૈયે વસે પણ છે અને શ્વસે પણ છે તે એટલે ગુજરાત #GujaratDay #GujaratFoundationDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0