હંમેશા પ્રેમ અને સદભાવનાની વાત કરી દેશને એકતા અને અખંડિતતાના માર્ગે દોરનાર પરમ આદરણીય ગુરુ નાનકના ચરણોમાં વંદન અને નમન

GuruNanakJayanti, Gurpurab, GuruNanakDevJi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruNanakJayanti, Gurpurab, GuruNanakDevJi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા પ્રેમ અને સદભાવનાની વાત કરી દેશને એકતા અને અખંડિતતાના માર્ગે દોરનાર પરમ આદરણીય ગુરુ નાનકના ચરણોમાં વંદન અને નમન

#GuruNanakJayanti #Gurpurab #GuruNanakDevJi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા પ્રેમ અને સદભાવનાની વાત કરી દેશને એકતા અને અખંડિતતાના માર્ગે દોરનાર પરમ આદરણીય ગુરુ નાનકના ચરણોમાં વંદન અને નમન #GuruNanakJayanti #Gurpurab #GuruNanakDevJi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0