ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે મેં પ.પુ.ધ. ધુ. બ્રહ્મલીન સંત શ્રી સદારામ બાપુ, ગુરૂ શ્રી પ.પુ.ધ.ધૂ. દાસ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. ૧૦૦૮ મહંત શ્રી ઘનશ્યામ પુરી મહારાજ, મહંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. મહંત શ્રી ગોવિંદપુરી બાપુ, મહંત શ્રી નંદ કિશોર મહારાજ, શ્રી સિકોતર માતાજીના ભુવાજી શ્રી કાબાભાઈ દેસાઇ અને ભુવાજી શ્રી અરજણભાઇ દેસાઇ, મહંત શ્રી રાધીકાદાસ બાપુ તથા પ. પૂ.ધ.ધુ. શ્રી ૧૦૦૮ મહા મંડળેશ્વર આચાર્ય શ્રી કનીરામ દાસજી બાપુની મુલાકાત લઇ તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા. જેમાં મારી સાથે ડૉ. વિષ્ણુભાઈ ઝૂલા, હમીરજી ઠાકોર, પ્રવિણસિંહ વાઘેલા, જોરાજી ઠાકોર,ભગવાનભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

GuruPurnima, GuruPurnima2019, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2019, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે મેં પ.પુ.ધ. ધુ. બ્રહ્મલીન સંત શ્રી સદારામ બાપુ, ગુરૂ શ્રી પ.પુ.ધ.ધૂ. દાસ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. ૧૦૦૮ મહંત શ્રી ઘનશ્યામ પુરી મહારાજ, મહંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. મહંત શ્રી ગોવિંદપુરી બાપુ, મહંત શ્રી નંદ કિશોર મહારાજ, શ્રી સિકોતર માતાજીના ભુવાજી શ્રી કાબાભાઈ દેસાઇ અને ભુવાજી શ્રી અરજણભાઇ દેસાઇ, મહંત શ્રી રાધીકાદાસ બાપુ તથા પ. પૂ.ધ.ધુ. શ્રી ૧૦૦૮ મહા મંડળેશ્વર આચાર્ય શ્રી કનીરામ દાસજી બાપુની મુલાકાત લઇ તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા. જેમાં મારી સાથે ડૉ. વિષ્ણુભાઈ ઝૂલા, હમીરજી ઠાકોર, પ્રવિણસિંહ વાઘેલા, જોરાજી ઠાકોર,ભગવાનભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#GuruPurnima #GuruPurnima2019 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુરૂ પૂર્ણિમા નિમિત્તે મેં પ.પુ.ધ. ધુ. બ્રહ્મલીન સંત શ્રી સદારામ બાપુ, ગુરૂ શ્રી પ.પુ.ધ.ધૂ. દાસ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. ૧૦૦૮ મહંત શ્રી ઘનશ્યામ પુરી મહારાજ, મહંત શ્રી નિજાનંદ બાપુ, પ.પુ.ધ.ધૂ. મહંત શ્રી ગોવિંદપુરી બાપુ, મહંત શ્રી નંદ કિશોર મહારાજ, શ્રી સિકોતર માતાજીના ભુવાજી શ્રી કાબાભાઈ દેસાઇ અને ભુવાજી શ્રી અરજણભાઇ દેસાઇ, મહંત શ્રી રાધીકાદાસ બાપુ તથા પ. પૂ.ધ.ધુ. શ્રી ૧૦૦૮ મહા મંડળેશ્વર આચાર્ય શ્રી કનીરામ દાસજી બાપુની મુલાકાત લઇ તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા. જેમાં મારી સાથે ડૉ. વિષ્ણુભાઈ ઝૂલા, હમીરજી ઠાકોર, પ્રવિણસિંહ વાઘેલા, જોરાજી ઠાકોર,ભગવાનભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #GuruPurnima #GuruPurnima2019 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0