ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ | ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2018, GuruIsABlessing, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ |
ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

#GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ | ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ || #GuruPurnima #GuruPurnima2018 #GuruIsABlessing #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0