ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

GuruPurnima, GuruPurnima2020, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GuruPurnima, GuruPurnima2020, गुरुपुर्णिमा, IndianFestival, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

#GuruPurnima #GuruPurnima2020 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ #GuruPurnima #GuruPurnima2020 #गुरुपुर्णिमा #IndianFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0