બાળકોના વ્યક્તિત્વને સરળ અને સરસ બનવાનો એક જ રસ્તો છે, એ કે તેમને ખુશ રાખવા.

HappyChildrensDay, ChildrensDay, 14Nov, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyChildrensDay, ChildrensDay, 14Nov, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બાળકોના વ્યક્તિત્વને સરળ અને સરસ બનવાનો એક જ રસ્તો છે, એ કે તેમને ખુશ રાખવા.

#HappyChildrensDay #ChildrensDay #14Nov #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બાળકોના વ્યક્તિત્વને સરળ અને સરસ બનવાનો એક જ રસ્તો છે, એ કે તેમને ખુશ રાખવા. #HappyChildrensDay #ChildrensDay #14Nov #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0