સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક મુલ્યો તથા સામાજિક પરંપરાને નિભાવવાનો આનંદોત્સવ એટલે દિવાળી

HappyDiwali, IndianFestivals, Celebration, Diwali, Diwali2019, FestivalOfLight, FestivalOfJoy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDiwali, IndianFestivals, Celebration, Diwali, Diwali2019, FestivalOfLight, FestivalOfJoy, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક મુલ્યો તથા સામાજિક પરંપરાને નિભાવવાનો આનંદોત્સવ એટલે દિવાળી

#HappyDiwali #IndianFestivals #Celebration #Diwali #Diwali2019 #FestivalOfLight #FestivalOfJoy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક મુલ્યો તથા સામાજિક પરંપરાને નિભાવવાનો આનંદોત્સવ એટલે દિવાળી #HappyDiwali #IndianFestivals #Celebration #Diwali #Diwali2019 #FestivalOfLight #FestivalOfJoy #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0