ડોક્ટરની નિશ્ચિત સમયની હાજરી દર્દીનું મનોબળ પ્રેરક હોય છે. જેનાથી દર્દીમાં ન માત્ર હિંમત પરંતુ આશા પણ વધે છે.

HappyDoctorsDay, DoctorsDay, NationalDoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDoctorsDay, DoctorsDay, NationalDoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ડોક્ટરની નિશ્ચિત સમયની હાજરી દર્દીનું મનોબળ પ્રેરક હોય છે. જેનાથી દર્દીમાં ન માત્ર હિંમત પરંતુ આશા પણ વધે છે.

#HappyDoctorsDay #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડોક્ટરની નિશ્ચિત સમયની હાજરી દર્દીનું મનોબળ પ્રેરક હોય છે. જેનાથી દર્દીમાં ન માત્ર હિંમત પરંતુ આશા પણ વધે છે. #HappyDoctorsDay #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0