વેદજ્ઞ, પરાક્રમી, પરમભક્ત જેવી શ્રેષ્ઠ ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરનાર માત્ર મર્યાદા ચૂકવાથી સ્વર્ગવાસ પામ્યો ત્યારે આ દિવસે યોગ્ય મર્યાદાનું મહત્વ સમજી જીવન સુવાસિત કરીયે અને રામનામનું સ્મરણ કરીયે.

HappyDussehra, Dussehra2018, Dussehra, IndianFestivals, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyDussehra, Dussehra2018, Dussehra, IndianFestivals, Celebration, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વેદજ્ઞ, પરાક્રમી, પરમભક્ત જેવી શ્રેષ્ઠ ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરનાર માત્ર મર્યાદા ચૂકવાથી સ્વર્ગવાસ પામ્યો ત્યારે આ દિવસે યોગ્ય મર્યાદાનું મહત્વ સમજી જીવન સુવાસિત કરીયે અને રામનામનું સ્મરણ કરીયે.

#HappyDussehra #Dussehra2018 #Dussehra #IndianFestivals #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વેદજ્ઞ, પરાક્રમી, પરમભક્ત જેવી શ્રેષ્ઠ ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરનાર માત્ર મર્યાદા ચૂકવાથી સ્વર્ગવાસ પામ્યો ત્યારે આ દિવસે યોગ્ય મર્યાદાનું મહત્વ સમજી જીવન સુવાસિત કરીયે અને રામનામનું સ્મરણ કરીયે. #HappyDussehra #Dussehra2018 #Dussehra #IndianFestivals #Celebration #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0