ઈસ્ટર એ નવી આશા, નવીનતા અને નવા જીવનનું પ્રતિક છે. આ દિવસે ખુશીઓ વહેંચીએ અને આનંદ કરીયે.

HappyEaster, Easter, Easter2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyEaster, Easter, Easter2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઈસ્ટર એ નવી આશા, નવીનતા અને નવા જીવનનું પ્રતિક છે. આ દિવસે ખુશીઓ વહેંચીએ અને આનંદ કરીયે.

#HappyEaster #Easter #Easter2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈસ્ટર એ નવી આશા, નવીનતા અને નવા જીવનનું પ્રતિક છે. આ દિવસે ખુશીઓ વહેંચીએ અને આનંદ કરીયે. #HappyEaster #Easter #Easter2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0