વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.

HappyEngineersDay, EngineersDay, EngineersDay2019, Engineering, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyEngineersDay, EngineersDay, EngineersDay2019, Engineering, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.

#HappyEngineersDay #EngineersDay #EngineersDay2019 #Engineering #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. #HappyEngineersDay #EngineersDay #EngineersDay2019 #Engineering #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0