બાળકને ચાલતા ચોક્કસ માતા શીખવાડતી હોય પણ પોતાના પગ પર ઉભા રહેતા તો પિતા જ શીખવાડે છે.

HappyFathersDay, FathersDay, FathersDay2019, DAD, Father, Fatherhood, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyFathersDay, FathersDay, FathersDay2019, DAD, Father, Fatherhood, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બાળકને ચાલતા ચોક્કસ માતા શીખવાડતી હોય પણ પોતાના પગ પર ઉભા રહેતા તો પિતા જ શીખવાડે છે.

#HappyFathersDay #FathersDay #FathersDay2019 #DAD #Father #Fatherhood #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બાળકને ચાલતા ચોક્કસ માતા શીખવાડતી હોય પણ પોતાના પગ પર ઉભા રહેતા તો પિતા જ શીખવાડે છે. #HappyFathersDay #FathersDay #FathersDay2019 #DAD #Father #Fatherhood #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0