મિત્રતા એ વૃક્ષ સમાન છે, જેમાં વૃક્ષની ઊંચાઈ જોવામાં નથી આવતી પરંતુ તેના મૂળ કેટલા ઊંડા છે તે જોવામાં આવે છે.

HappyFriendshipDay, FriendshipDay18, FriendshipDay, FriendshipDayCelebration, Friendship, Friends, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyFriendshipDay, FriendshipDay18, FriendshipDay, FriendshipDayCelebration, Friendship, Friends, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મિત્રતા એ વૃક્ષ સમાન છે, જેમાં વૃક્ષની ઊંચાઈ જોવામાં નથી આવતી પરંતુ તેના મૂળ કેટલા ઊંડા છે તે જોવામાં આવે છે.

#HappyFriendshipDay #FriendshipDay18 #FriendshipDay #FriendshipDayCelebration #Friendship #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રતા એ વૃક્ષ સમાન છે, જેમાં વૃક્ષની ઊંચાઈ જોવામાં નથી આવતી પરંતુ તેના મૂળ કેટલા ઊંડા છે તે જોવામાં આવે છે. #HappyFriendshipDay #FriendshipDay18 #FriendshipDay #FriendshipDayCelebration #Friendship #Friends #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0