ઉરમાં ને આભમાં સર્વે માત્ર રંગ છે સાથ મળી ઉજવવાનો સહુને ઉમંગ છે રંગે જો પ્રેમથી, રંગાઈ જાય સહુ કોઈ રંગવાનો આપસમાં આજ તો પ્રસંગ છે

HappyHoli2020, Holi2020, HappyHoli, होली, Holi, IndianFestival, RangBarse, Colours, FestivalOfColours, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyHoli2020, Holi2020, HappyHoli, होली, Holi, IndianFestival, RangBarse, Colours, FestivalOfColours, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઉરમાં ને આભમાં સર્વે માત્ર રંગ છે
સાથ મળી ઉજવવાનો સહુને ઉમંગ છે
રંગે જો પ્રેમથી, રંગાઈ જાય સહુ કોઈ
રંગવાનો આપસમાં આજ તો પ્રસંગ છે

#HappyHoli2020 #Holi2020 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #RangBarse #Colours #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઉરમાં ને આભમાં સર્વે માત્ર રંગ છે સાથ મળી ઉજવવાનો સહુને ઉમંગ છે રંગે જો પ્રેમથી, રંગાઈ જાય સહુ કોઈ રંગવાનો આપસમાં આજ તો પ્રસંગ છે #HappyHoli2020 #Holi2020 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #RangBarse #Colours #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0