પ્રેમ, નિષ્ઠા, દયા અને કરુણા કરતા સ્વતંત્રતા થકી સમાજમાં ઝડપી પરિવર્તન લાવી શકાય છે.

HappyIndependenceDay, IndependenceDay18, IndependenceDay, IndependenceWeek, Celebration, 15thAugust, Freedom, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyIndependenceDay, IndependenceDay18, IndependenceDay, IndependenceWeek, Celebration, 15thAugust, Freedom, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રેમ, નિષ્ઠા, દયા અને કરુણા કરતા સ્વતંત્રતા થકી સમાજમાં ઝડપી પરિવર્તન લાવી શકાય છે.

#HappyIndependenceDay #IndependenceDay18 #IndependenceDay #IndependenceWeek #Celebration #15thAugust #Freedom #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રેમ, નિષ્ઠા, દયા અને કરુણા કરતા સ્વતંત્રતા થકી સમાજમાં ઝડપી પરિવર્તન લાવી શકાય છે. #HappyIndependenceDay #IndependenceDay18 #IndependenceDay #IndependenceWeek #Celebration #15thAugust #Freedom #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0