પ્રોત્સાહિત કરી પાર્થને, સ્થાપ્યું ધર્મનું શાસન, હવે આવો આમ ગૃહે પ્રભુ, તમે માનીને વૃંદાવન...

HappyJanmashtami, KrishnaJanmashtami2020, Janmashtami2020, LordKrishna, Janmashtami, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyJanmashtami, KrishnaJanmashtami2020, Janmashtami2020, LordKrishna, Janmashtami, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રોત્સાહિત કરી પાર્થને, સ્થાપ્યું ધર્મનું શાસન,
હવે આવો આમ ગૃહે પ્રભુ, તમે માનીને વૃંદાવન...

#HappyJanmashtami #KrishnaJanmashtami2020 #Janmashtami2020 #LordKrishna #Janmashtami #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રોત્સાહિત કરી પાર્થને, સ્થાપ્યું ધર્મનું શાસન, હવે આવો આમ ગૃહે પ્રભુ, તમે માનીને વૃંદાવન... #HappyJanmashtami #KrishnaJanmashtami2020 #Janmashtami2020 #LordKrishna #Janmashtami #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0