માતૃત્વ સરખાવી ન શકાય અને મમતા માપી ન શકાય પણ બંને ને વધાવી ચોક્કસ શકાય.

HappyMothersDay, MothersDay, MothersDay18, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyMothersDay, MothersDay, MothersDay18, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માતૃત્વ સરખાવી ન શકાય અને મમતા માપી ન શકાય પણ બંને ને વધાવી ચોક્કસ શકાય.

#HappyMothersDay #MothersDay #MothersDay18 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માતૃત્વ સરખાવી ન શકાય અને મમતા માપી ન શકાય પણ બંને ને વધાવી ચોક્કસ શકાય. #HappyMothersDay #MothersDay #MothersDay18 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0