વિચારથી વિકાસ છે, આ માતૃભૂમિ ખાસ છે કલાનો મહિમા છે ઘણો, નાવીન્યનો ઉજાસ છે કૌશલ્ય હર ઘર દીસે,આવડત થકી અજવાશ છે દેશના આ વૈવિધ્યમાં સહુ કોઈને વિશ્વાસ છે.

HappyRepublicDay, RepublicDay, 26thJanuary, IndianRepublicDay, ProudToBeIndian, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyRepublicDay, RepublicDay, 26thJanuary, IndianRepublicDay, ProudToBeIndian, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિચારથી વિકાસ છે, આ માતૃભૂમિ ખાસ છે
કલાનો મહિમા છે ઘણો, નાવીન્યનો ઉજાસ છે
કૌશલ્ય હર ઘર દીસે,આવડત થકી અજવાશ છે
દેશના આ વૈવિધ્યમાં સહુ કોઈને વિશ્વાસ છે.

#HappyRepublicDay #RepublicDay #26thJanuary #IndianRepublicDay #ProudToBeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિચારથી વિકાસ છે, આ માતૃભૂમિ ખાસ છે કલાનો મહિમા છે ઘણો, નાવીન્યનો ઉજાસ છે કૌશલ્ય હર ઘર દીસે,આવડત થકી અજવાશ છે દેશના આ વૈવિધ્યમાં સહુ કોઈને વિશ્વાસ છે. #HappyRepublicDay #RepublicDay #26thJanuary #IndianRepublicDay #ProudToBeIndian #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0