એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે.

HappyTeachersDay, TeachersDay, TeachersDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyTeachersDay, TeachersDay, TeachersDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે.

#HappyTeachersDay #TeachersDay #TeachersDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. #HappyTeachersDay #TeachersDay #TeachersDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0