ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્યારેય અંચાઈની જરૂર નથી હોતી, બસ થોડી આવડત જોઈએ છે. બાકી ઘણીવાર આવડતના અભાવે લોકો પવનને દોષ આપતા હોય છે.

HappyUttarayan, Uttarayan2019, MakarSankranti, IndianFestivals, FestivalsOfIndia, KiteFestival, KiteFlying, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HappyUttarayan, Uttarayan2019, MakarSankranti, IndianFestivals, FestivalsOfIndia, KiteFestival, KiteFlying, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્યારેય અંચાઈની જરૂર નથી હોતી, બસ થોડી આવડત જોઈએ છે. બાકી ઘણીવાર આવડતના અભાવે લોકો પવનને દોષ આપતા હોય છે.

#HappyUttarayan #Uttarayan2019 #MakarSankranti #IndianFestivals #FestivalsOfIndia #KiteFestival #KiteFlying #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્યારેય અંચાઈની જરૂર નથી હોતી, બસ થોડી આવડત જોઈએ છે. બાકી ઘણીવાર આવડતના અભાવે લોકો પવનને દોષ આપતા હોય છે. #HappyUttarayan #Uttarayan2019 #MakarSankranti #IndianFestivals #FestivalsOfIndia #KiteFestival #KiteFlying #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0