આજના વિજ્ઞાનની પ્રગતિને કારણે શોધાયેલી ૩૦ કરતા પણ વધારે દવાઓની મદદથી એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિ પોતાનું સંપૂણ આયુષ્ય સ્વસ્થ રીતે જીવી શકે છે. એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ હકારત્મક વિચારો સાથે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ સમયસર દવા ચાલુ કરે તો સ્વસ્થ જીવન ચોક્કસ જીવી શકે છે.

WorldAidsDay, AidsDay, WorldAidsDay2018, AidsDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldAidsDay, AidsDay, WorldAidsDay2018, AidsDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજના વિજ્ઞાનની પ્રગતિને કારણે શોધાયેલી ૩૦ કરતા પણ વધારે દવાઓની મદદથી એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિ પોતાનું સંપૂણ આયુષ્ય સ્વસ્થ રીતે જીવી શકે છે. એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ હકારત્મક વિચારો સાથે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ સમયસર દવા ચાલુ કરે તો સ્વસ્થ જીવન ચોક્કસ જીવી શકે છે.

#WorldAidsDay #AidsDay #WorldAidsDay2018 #AidsDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજના વિજ્ઞાનની પ્રગતિને કારણે શોધાયેલી ૩૦ કરતા પણ વધારે દવાઓની મદદથી એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિ પોતાનું સંપૂણ આયુષ્ય સ્વસ્થ રીતે જીવી શકે છે. એચ.આઈ.વી (HIV) ગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ હકારત્મક વિચારો સાથે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ સમયસર દવા ચાલુ કરે તો સ્વસ્થ જીવન ચોક્કસ જીવી શકે છે. #WorldAidsDay #AidsDay #WorldAidsDay2018 #AidsDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0