માનવ અધિકાર હંમેશા મનુષ્ય ગૌરવ વધારનારા હોવા જોઈએ.

HumanRightsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  HumanRightsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માનવ અધિકાર હંમેશા મનુષ્ય ગૌરવ વધારનારા હોવા જોઈએ.

#HumanRightsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માનવ અધિકાર હંમેશા મનુષ્ય ગૌરવ વધારનારા હોવા જોઈએ. #HumanRightsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0