દેશના વીર સપૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલી સ્ટ્રાઇક ખુબ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય હતી. ભારત માતા આ દેશના સપૂતોને લાંબી આયુ અને નવા સાહસ હેતુ સદાય આશીર્વાદ આપતા રહે એવી પ્રાર્થના.

IndiaStrikesBack, AirSurgicalStrikes, IndianAirForce, SurgicalStrike2, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  IndiaStrikesBack, AirSurgicalStrikes, IndianAirForce, SurgicalStrike2, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશના વીર સપૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલી સ્ટ્રાઇક ખુબ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય હતી. ભારત માતા આ દેશના સપૂતોને લાંબી આયુ અને નવા સાહસ હેતુ સદાય આશીર્વાદ આપતા રહે એવી પ્રાર્થના.

#IndiaStrikesBack #AirSurgicalStrikes #IndianAirForce #SurgicalStrike2 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના વીર સપૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલી સ્ટ્રાઇક ખુબ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય હતી. ભારત માતા આ દેશના સપૂતોને લાંબી આયુ અને નવા સાહસ હેતુ સદાય આશીર્વાદ આપતા રહે એવી પ્રાર્થના. #IndiaStrikesBack #AirSurgicalStrikes #IndianAirForce #SurgicalStrike2 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0