ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ.

InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking, InternationalDayAgainstDrugAbuse, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking, InternationalDayAgainstDrugAbuse, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ.

#InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking #InternationalDayAgainstDrugAbuse #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ. #InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking #InternationalDayAgainstDrugAbuse #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0