જે વ્યક્તિઓ ગુસ્સાયુક્ત વિચારોથી મુક્ત છે તે લોકો ચોક્કસ શાંતિ મેળવી શકે છે.

InternationalDayOfPeace, PeaceDay, WorldPeaceDay, PeaceDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalDayOfPeace, PeaceDay, WorldPeaceDay, PeaceDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જે વ્યક્તિઓ ગુસ્સાયુક્ત વિચારોથી મુક્ત છે તે લોકો ચોક્કસ શાંતિ મેળવી શકે છે.

#InternationalDayOfPeace #PeaceDay #WorldPeaceDay #PeaceDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે વ્યક્તિઓ ગુસ્સાયુક્ત વિચારોથી મુક્ત છે તે લોકો ચોક્કસ શાંતિ મેળવી શકે છે. #InternationalDayOfPeace #PeaceDay #WorldPeaceDay #PeaceDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0