વાતોમાં વિવેકી, નિર્ણયોમાં નમ્ર અને સમજણમાં સ્થિર રહે ને તે એટલે પુરૂષ.

InternationalMensDay, MensDay, MensDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalMensDay, MensDay, MensDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વાતોમાં વિવેકી, નિર્ણયોમાં નમ્ર અને સમજણમાં સ્થિર રહે ને તે એટલે પુરૂષ.

#InternationalMensDay #MensDay #MensDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વાતોમાં વિવેકી, નિર્ણયોમાં નમ્ર અને સમજણમાં સ્થિર રહે ને તે એટલે પુરૂષ. #InternationalMensDay #MensDay #MensDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0