આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ.

InternationalTigerDay, InternationalTigerDay2020, TigerDay, SaveTheTiger, Tigers, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  InternationalTigerDay, InternationalTigerDay2020, TigerDay, SaveTheTiger, Tigers, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ.

#InternationalTigerDay #InternationalTigerDay2020 #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ દિવસે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ કરીએ વૈશ્વિક ઝુંબેશમાં ફાળો આપીએ. #InternationalTigerDay #InternationalTigerDay2020 #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0