વ્રજમાં તો તું બન્યો વ્રજેશ, મધુવનનો તું માધવ માનવ થઇ મળવા આવ્યોને સુધાર્યો તે હર ભવ

LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વ્રજમાં તો તું બન્યો વ્રજેશ, મધુવનનો તું માધવ
માનવ થઇ મળવા આવ્યોને સુધાર્યો તે હર ભવ

#LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વ્રજમાં તો તું બન્યો વ્રજેશ, મધુવનનો તું માધવ માનવ થઇ મળવા આવ્યોને સુધાર્યો તે હર ભવ #LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0