વ્રજવાસીઓ ભજે તને પ્રભુ, બોલે રાધેશ્યામ હે માધવ તવ ચરણે ઝુકી, દુનિયા કરે પ્રણામ

LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વ્રજવાસીઓ ભજે તને પ્રભુ, બોલે રાધેશ્યામ
હે માધવ તવ ચરણે ઝુકી, દુનિયા કરે પ્રણામ

#LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વ્રજવાસીઓ ભજે તને પ્રભુ, બોલે રાધેશ્યામ હે માધવ તવ ચરણે ઝુકી, દુનિયા કરે પ્રણામ #LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0