અજ્ઞાનતાથી, અજાણતા, અવિનયથી આપનું અંતર ક્યારેય દુભાયું તો તે બદલ આપ સર્વેને "મિચ્છામિ દુક્કડમ"

MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અજ્ઞાનતાથી, અજાણતા, અવિનયથી આપનું અંતર ક્યારેય દુભાયું તો તે બદલ આપ સર્વેને "મિચ્છામિ દુક્કડમ"

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અજ્ઞાનતાથી, અજાણતા, અવિનયથી આપનું અંતર ક્યારેય દુભાયું તો તે બદલ આપ સર્વેને "મિચ્છામિ દુક્કડમ" #MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0