જેમાં સ્નેહ પ્રદર્શિત થાય તે ભાષા અને જેમાં સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય તે માતૃભાષા.

MotherLanguageDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MotherLanguageDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જેમાં સ્નેહ પ્રદર્શિત થાય તે ભાષા અને જેમાં સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય તે માતૃભાષા.

#MotherLanguageDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેમાં સ્નેહ પ્રદર્શિત થાય તે ભાષા અને જેમાં સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય તે માતૃભાષા. #MotherLanguageDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0