બાળપણથી જ જે સુંદર વ્યવહાર શીખવાડે, વ્હાલ કરી વિશ્વાસ વધારે પણ જે હંમેશા સાથે રહી બાળકમાં સદાચાર કેળવી તેના આખાય વ્યક્તિત્વને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેને તે એટલે મા.

MothersDay, MothersDay2019, MOM2019, HappyMothersDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  MothersDay, MothersDay2019, MOM2019, HappyMothersDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બાળપણથી જ જે સુંદર વ્યવહાર શીખવાડે, વ્હાલ કરી વિશ્વાસ વધારે પણ જે હંમેશા સાથે રહી બાળકમાં સદાચાર કેળવી તેના આખાય વ્યક્તિત્વને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેને તે એટલે મા.

#MothersDay #MothersDay2019 #MOM2019 #HappyMothersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બાળપણથી જ જે સુંદર વ્યવહાર શીખવાડે, વ્હાલ કરી વિશ્વાસ વધારે પણ જે હંમેશા સાથે રહી બાળકમાં સદાચાર કેળવી તેના આખાય વ્યક્તિત્વને શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેને તે એટલે મા. #MothersDay #MothersDay2019 #MOM2019 #HappyMothersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0