જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ

NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી.
- સ્વામી વિવેકાનંદ

#NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0