આજ રોજ સત્યાગ્રહ છાવણી, ગાંધીનગર ખાતે લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાયમાં સાથ આપતા શ્રી ડૉ.સી.જે. ચાવડા(ધારાસભ્ય શ્રી,ગાંધીનગર) ની સાથેની એક ઝલક

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ સત્યાગ્રહ છાવણી, ગાંધીનગર ખાતે લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાયમાં સાથ આપતા શ્રી ડૉ.સી.જે. ચાવડા(ધારાસભ્ય શ્રી,ગાંધીનગર) ની સાથેની એક ઝલક

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ સત્યાગ્રહ છાવણી, ગાંધીનગર ખાતે લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાયમાં સાથ આપતા શ્રી ડૉ.સી.જે. ચાવડા(ધારાસભ્ય શ્રી,ગાંધીનગર) ની સાથેની એક ઝલક #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0