તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ આયોજીત લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાય અને ગીર,બરડો,આલેચના માલધારી સમાજ ને ન્યાય મળે તેના સમર્થન માં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી, રાધનપુર) ની આગેવાની હેઠળ ૫૦૦૦ હજાર યુવાન ભાઈઓ-બહેનો સાથે રેલી સ્વરૂપે કલેકટર શ્રી ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ આયોજીત લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાય અને ગીર,બરડો,આલેચના માલધારી સમાજ ને ન્યાય મળે તેના સમર્થન માં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી, રાધનપુર) ની આગેવાની હેઠળ ૫૦૦૦ હજાર યુવાન ભાઈઓ-બહેનો સાથે રેલી સ્વરૂપે કલેકટર શ્રી ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પાટણ ખાતે ક્રિષ્ના ગૃપ આયોજીત લોક રક્ષક દળની ભરતીમાં O.B.C, S.T, S,C ની બહેનોને થયેલ અન્યાય અને ગીર,બરડો,આલેચના માલધારી સમાજ ને ન્યાય મળે તેના સમર્થન માં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી, રાધનપુર) ની આગેવાની હેઠળ ૫૦૦૦ હજાર યુવાન ભાઈઓ-બહેનો સાથે રેલી સ્વરૂપે કલેકટર શ્રી ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0