આજ રોજ ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકાના સદસ્યો, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકાના સદસ્યો, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાની જનમિત્ર મિટીંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી શ્રી ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નગરપાલિકાના સદસ્યો, તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0