સફળતા મળ્યા પછી સરળતા સાચવી રાખનારને મળવાથી આપણને પ્રેરણા મળશે એટલા માટે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સફળતા મળ્યા પછી સરળતા સાચવી રાખનારને મળવાથી આપણને પ્રેરણા મળશે એટલા માટે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સફળતા મળ્યા પછી સરળતા સાચવી રાખનારને મળવાથી આપણને પ્રેરણા મળશે એટલા માટે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0