ધર્મની ઘણી બધી જુદી જુદી વ્યાખ્યા થઇ શકે જેમાં આવી પણ વ્યાખ્યા થઇ શકે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ધર્મની ઘણી બધી જુદી જુદી વ્યાખ્યા થઇ શકે જેમાં આવી પણ વ્યાખ્યા થઇ શકે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ધર્મની ઘણી બધી જુદી જુદી વ્યાખ્યા થઇ શકે જેમાં આવી પણ વ્યાખ્યા થઇ શકે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0