યોગ્ય સંશોધન આજે ખરેખર બહુ જરૂરી થઇ ગયું છે. તમારું શું કહેવું છે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

યોગ્ય સંશોધન આજે ખરેખર બહુ જરૂરી થઇ ગયું છે. તમારું શું કહેવું છે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

યોગ્ય સંશોધન આજે ખરેખર બહુ જરૂરી થઇ ગયું છે. તમારું શું કહેવું છે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0