સમર્થન હશે તો જ સર્જન થશે. બનાવો કોંગ્રેસને વિજયી અને લ્યો રાહતનો શ્વાસ. આવો મધ્યપ્રદેશથી કરીયે શરૂઆત અને આપીયે વિરોધીઓને મજબૂત માત. આજે મધ્ય પ્રદેશમાં યોજાનાર મતદાનમાં કોંગ્રેસ વિજયી બને એવી ભાવના.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમર્થન હશે તો જ સર્જન થશે. બનાવો કોંગ્રેસને વિજયી અને લ્યો રાહતનો શ્વાસ. આવો મધ્યપ્રદેશથી કરીયે શરૂઆત અને આપીયે વિરોધીઓને મજબૂત માત. આજે મધ્ય પ્રદેશમાં યોજાનાર મતદાનમાં કોંગ્રેસ વિજયી બને એવી ભાવના.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમર્થન હશે તો જ સર્જન થશે. બનાવો કોંગ્રેસને વિજયી અને લ્યો રાહતનો શ્વાસ. આવો મધ્યપ્રદેશથી કરીયે શરૂઆત અને આપીયે વિરોધીઓને મજબૂત માત. આજે મધ્ય પ્રદેશમાં યોજાનાર મતદાનમાં કોંગ્રેસ વિજયી બને એવી ભાવના. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0