સવાલ ભાડાનો કદાચ ન હોય પણ સહુના સમયનો છે, મહેનતનો છે. વળતરના વાયદા ભલે ગમે એટલા થયા હોય વાસ્તવિકતા તો બદલવાની નથી ને! એટલે કહું છું કોંગ્રેસમાં વિશ્વાસ રાખો, સરકાર બદલી નાખો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સવાલ ભાડાનો કદાચ ન હોય પણ સહુના સમયનો છે, મહેનતનો છે. વળતરના વાયદા ભલે ગમે એટલા થયા હોય વાસ્તવિકતા તો બદલવાની નથી ને! એટલે કહું છું કોંગ્રેસમાં વિશ્વાસ રાખો, સરકાર બદલી નાખો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સવાલ ભાડાનો કદાચ ન હોય પણ સહુના સમયનો છે, મહેનતનો છે. વળતરના વાયદા ભલે ગમે એટલા થયા હોય વાસ્તવિકતા તો બદલવાની નથી ને! એટલે કહું છું કોંગ્રેસમાં વિશ્વાસ રાખો, સરકાર બદલી નાખો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0