ખેતીપ્રધાન દેશ કહેવાથી માન -મર્યાદા જળવાશે નહિ. તેના માટે ખેડૂતો માટે કામ કરવું પડે જે તમે અહીં જોઈ જ શકો છો. આખરે કોંગ્રેસ આવે પણ છે અને નવસર્જન લાવે પણ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખેતીપ્રધાન દેશ કહેવાથી માન -મર્યાદા જળવાશે નહિ. તેના માટે ખેડૂતો માટે કામ કરવું પડે જે તમે અહીં જોઈ જ શકો છો. આખરે કોંગ્રેસ આવે પણ છે અને નવસર્જન લાવે પણ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખેતીપ્રધાન દેશ કહેવાથી માન -મર્યાદા જળવાશે નહિ. તેના માટે ખેડૂતો માટે કામ કરવું પડે જે તમે અહીં જોઈ જ શકો છો. આખરે કોંગ્રેસ આવે પણ છે અને નવસર્જન લાવે પણ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0