બને એટલું જલ્દી સમજીને આગળ વધીયે. સારી કરતા સાચી રીતે વિકાસની વ્યાખ્યા હેતુ યોગ્ય સરકાર નક્કી રવાનો સમય આવી ગયો છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બને એટલું જલ્દી સમજીને આગળ વધીયે. સારી કરતા સાચી રીતે વિકાસની વ્યાખ્યા હેતુ યોગ્ય સરકાર નક્કી રવાનો સમય આવી ગયો છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બને એટલું જલ્દી સમજીને આગળ વધીયે. સારી કરતા સાચી રીતે વિકાસની વ્યાખ્યા હેતુ યોગ્ય સરકાર નક્કી રવાનો સમય આવી ગયો છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0