ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને

નમોનહીંનમાવો, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  નમોનહીંનમાવો, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને #નમોનહીંનમાવો

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને #નમોનહીંનમાવો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0