માત્ર શરૂઆત કરવાની છે કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. પછી પરિણામ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકશો. ભારતનું કોઈ પણ રાજ્ય હોય સમર્થન આપશો તો જ સર્જન થશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માત્ર શરૂઆત કરવાની છે કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. પછી પરિણામ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકશો. ભારતનું કોઈ પણ રાજ્ય હોય સમર્થન આપશો તો જ સર્જન થશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માત્ર શરૂઆત કરવાની છે કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. પછી પરિણામ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકશો. ભારતનું કોઈ પણ રાજ્ય હોય સમર્થન આપશો તો જ સર્જન થશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0