નાનામાં નાનો બદલાવ પણ સક્ષમ હોય છે સફળતાનાં સાક્ષી બનાવવા હેતુ એટલે બદલાવને પણ આવકારવો તો ખરા જ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નાનામાં નાનો બદલાવ પણ સક્ષમ હોય છે સફળતાનાં સાક્ષી બનાવવા હેતુ એટલે બદલાવને પણ આવકારવો તો ખરા જ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નાનામાં નાનો બદલાવ પણ સક્ષમ હોય છે સફળતાનાં સાક્ષી બનાવવા હેતુ એટલે બદલાવને પણ આવકારવો તો ખરા જ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0