દેશના માટે આપણે જે પણ કરીયે તે ઓછું છે. સમગ્ર ભારત રાષ્ટ્રને એક ઉત્તમ મુકામ પર લઇ જવા કોંગ્રેસ તત્પર છે. ચાલો સહુ ભેગા થઈએ અને શ્રેષ્ઠ ભારત તરફ આગળ વધીએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેશના માટે આપણે જે પણ કરીયે તે ઓછું છે. સમગ્ર ભારત રાષ્ટ્રને એક ઉત્તમ મુકામ પર લઇ જવા કોંગ્રેસ તત્પર છે. ચાલો સહુ ભેગા થઈએ અને શ્રેષ્ઠ ભારત તરફ આગળ વધીએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશના માટે આપણે જે પણ કરીયે તે ઓછું છે. સમગ્ર ભારત રાષ્ટ્રને એક ઉત્તમ મુકામ પર લઇ જવા કોંગ્રેસ તત્પર છે. ચાલો સહુ ભેગા થઈએ અને શ્રેષ્ઠ ભારત તરફ આગળ વધીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0