સંવેદન ક્યાં છે સાહેબ? બાળકોના આ પ્રમાણેના મૃત્યુ ખુબ એટલે ખુબ દુઃખદ છે. અમે થાય એટલી મદદ કરશું તમે પણ કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંવેદન ક્યાં છે સાહેબ? બાળકોના આ પ્રમાણેના મૃત્યુ ખુબ એટલે ખુબ દુઃખદ છે. અમે થાય એટલી મદદ કરશું તમે પણ કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંવેદન ક્યાં છે સાહેબ? બાળકોના આ પ્રમાણેના મૃત્યુ ખુબ એટલે ખુબ દુઃખદ છે. અમે થાય એટલી મદદ કરશું તમે પણ કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0