જ્યારે અમેરિકા ઈરાન પાસેથી પેટ્રોલ ન ખરીદવા આગ્રહ કરે છે અને દેશ ભાવ વધારાનો સામનો કરે છે ત્યારે દેશના અગ્રગણ્ય નેતાઓએ આવા લોકોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. સમાજ માટે સારું પણ અને સસ્તું પણ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જ્યારે અમેરિકા ઈરાન પાસેથી પેટ્રોલ ન ખરીદવા આગ્રહ કરે છે અને દેશ ભાવ વધારાનો સામનો કરે છે ત્યારે દેશના અગ્રગણ્ય નેતાઓએ આવા લોકોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. સમાજ માટે સારું પણ અને સસ્તું પણ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્યારે અમેરિકા ઈરાન પાસેથી પેટ્રોલ ન ખરીદવા આગ્રહ કરે છે અને દેશ ભાવ વધારાનો સામનો કરે છે ત્યારે દેશના અગ્રગણ્ય નેતાઓએ આવા લોકોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. સમાજ માટે સારું પણ અને સસ્તું પણ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0