આ પ્રમાણે જવાબદારી લઈને આગળ આવવું અને દીકરાઓના શિક્ષણની જવાબદારી લેવી ઘણી ઉમદા વાત છે. આવા સાચા શિક્ષકોને સો સો સલામ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ પ્રમાણે જવાબદારી લઈને આગળ આવવું અને દીકરાઓના શિક્ષણની જવાબદારી લેવી ઘણી ઉમદા વાત છે. આવા સાચા શિક્ષકોને સો સો સલામ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ પ્રમાણે જવાબદારી લઈને આગળ આવવું અને દીકરાઓના શિક્ષણની જવાબદારી લેવી ઘણી ઉમદા વાત છે. આવા સાચા શિક્ષકોને સો સો સલામ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0